جامعه ,شناسی ,نظریه ,سنتی ,اجتماعی ,کلاسی ,جامعه شناسی ,سنتی ومدرن ,یادداشت کلاسی

یادداشت کلاسی – جامعه شناسی دین

(دانشگاه آزاد تهران مرکزی – گروه جامعه شناسی :جلسات 3،5 و10 آبان 1394 )

اشاره

یادداشت حاضر، خلاصه ای است ازمباحث کلاسی جامعه شناسی دین(ارشد ودکترا) این جانب ؛ که به صورت مدل تحلیل برای فهم سه نظریه کلیدی در جامعه شناسی های دین کلاسیک و مدرن طرح شده است.این ها به ترتیب تحول تئوریک درجامعه شناسی دین عبارتند از:

1) نظریه سرشت وسرنوشت اجتماعی دین ودین داری دردو جهان سنتی ومدرن(برگرفته ازآرای کنت، مارکس،دورکیم، وبر،زیمل)

2) نظریه عرفی شدن اجتماعی مفهوم خدا وشرعی شدن مفهوم جامعه (محوریت زدایی اجتماعی ازالاهیات سنتی خدامحوربا تمرکزبرتزمعروف دورکیم )

3) نظریه شان دین وعلم (افول واوج) دردوجهان سنتی ومدرن ( با تمرکز بر تزمعروف دورکیم )

تذکرتئوریک

منبع اصلی مطلب : برای دانشجویانم
برچسب ها : جامعه ,شناسی ,نظریه ,سنتی ,اجتماعی ,کلاسی ,جامعه شناسی ,سنتی ومدرن ,یادداشت کلاسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : یادداشت کلاسی